Mondak. North Dakota/Montana. A Wild-west Town That Spanned Two States, and the Snowden Bridge Which Created It.

Mondak. North Dakota/Montana. A Wild-west Town That Spanned Two States, and the Snowden Bridge Which Created It.